gerb ministry
Russian
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português

Kazakh
Ққ
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
M
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Nivelul de cunoaştere a limbii ruse

A1 / NIVELUL ELEMENTAR (Breakthrough Level)

Candidatul poate stabili și menține contacte sociale în situațiile standarde ale vieții cotidiene; posedă un minimum de mijloace lingvistice, vocabularul lui ajunge la 900-1000 unități lexicale, inclusiv 240 internaționalisme și în jur de 30 de unități din etichetă verbală (curs de instruire nu mai puțin de 60-80 de ore academice).

 1. să facă cunoștință;

 2. să numească profesia sa și genul de activitate;

 3. să cunoască și să prezente date biografice ale sale și ale altor persoane;

 4. să cunoască și să prezinte interesele și ocupațiile sale;

 5. să felicite cu ocazia sărbătorilor (de stat, naționale, familiale);

 6. să mulțumească, să răspundă la felicitări, să exprime urări;

 7. să facă /să primească cadouri; să invite la sărbători și în ospeție; să primească invitații/ să refuze invitații, să explice cauza refuzului;

 8. să se înțeleagă în privința timpului și orei de întîlnire;

 9. să afle, să comunice adresa, telefonul;

 10. să cunoască / să comunice unde și ce se află; cum să ajungă acolo; e departe sau e aproape; cît costă călătoria, cum se achită călătoria; cum să te folosești de orarul transportului; de indicatoare din străzi, din gară și aeroport;

 11. să povestească cum a fost în excursie, să o aprecieze;

 12. să propună/ să accepte propunerea de a lua micul dejun/prînzul/cina la restaurant, la o cafenea; să refuze propunerea, să explice cauza refuzului; să se înțeleagă în privința locului și orei întîlnirii; să citească meniul; să facă comanda de bucate și băuturi; să cunoască / să comunice despre bucate preferate, despre alegerea sa; să achite prînzul / cina.

A2 / NIVELUL PRE PRAG (DE BAZĂ) (Waystage Level)

Susţinerea cu succes a testării Dvs. la nivelul dat, certifică faptul că competenţa comunicativă este deja formată la nivelul primar, ceea ce permite satisfacerea necesităţilor Dvs. de bază de comunicare în situaţii limitate social-curente şi social-culturale din sfera de comunicare. Mai simplu spus, Dvs. puteţi de sine stătător să faceţi cumpărături la magazin, să utilizaţi transportul în comun, să vă spuneţi părerea despre timp, discutând cu cei din jur, să aruncaţi câteva fraze de serviciu cu colegii de la curs sau cu profesorii etc.

Obiectivul oficial: priceperea şi deprinderile, pe care trebuie să le aveţi la nivelul de bază de cunoaştere a limbii ruse în calitate de străin:

 1. deprinderea de a citi texte simple succinte, selectate din diferite surse (denumiri de reviste şi ziare, denumiri de firme, înscrisuri, indicatoare, anunţuri etc.); de a înţelege informaţia principală şi suplimentară a textelor adaptate cu caracter geografic, informativ-publicistic şi social;

 2. să poată scrie o succintă scrisoare, notiţă, felicitare etc., să expună conţinutul principal al textului-sursă, bazându-se pe întrebări ;

 3. să înţeleagă informaţia principală (tema, indicarea locului, timpului, motivelor etc.), din unele dialoguri şi monologuri cu caracter social-curent şi social-cultural;

 4. să poată purta un dialog în situaţii simple standard; să susţină o convorbire despre sine, un prieten, familie, studii, lucru, studierea limbii străine, ziua de lucru, timpul liber, oraşul natal, sănătate, timp, precum şi să-şi expună punctul de vedere pe baza textului citit;

 5. să folosească cunoştinţele gramaticale şi lexicale pentru formularea părerii despre intenţiile sale într-un set limitat de situaţii.

Cu toate aceste volumul minimului lexical trebuie să ajungă la 1300 de unităţi.

Însă, posedarea limbii ruse ca limbă străină la nivel de bază nu este suficientă pentru a studia în instituţiile de învăţământ din Rusia, cu excepţia facultăţilor pregătitoare (secţii sau cursuri) pentru cetăţeni străini, unde viitorii studenţi, pe durata unui an, trec o pregătire lingvistică specială.

1 / NIVELUL PRAG (Threshold Level)

Susţinerea cu succes a testării Dvs. la nivelul dat, certifică faptul că competenţa comunicativă este deja formată la nivelul mediu, ceea ce permite satisfacerea necesităţilor Dvs. de bază de comunicare în sfera de comunicare social-curentă, social-culturală şi în instruirea pe specialitate. Cu alte cuvinte, Dvs. sunteţi mai independent în mediul lingvistic străin şi vă orientaţi în majoritatea situaţiilor standard de fiece zi, precum şi sunteţi capabili să soluţionaţi o mare parte a problemelor cu care vă confruntaţi la nivel social şi a sarcinilor care apar în faţa Dvs. Aceasta corespunde standardului de stat a limbii ruse ca limbă străină (LRS).

Cerinţe oficiale: nivelul unu LRS:

 1. deprinderea de a citi texte nu prea mari din ziare, reviste, cărţi, a înţelege conţinutul celor citite în general, unele detalii, concluzii şi unele aprecieri ale autorului;

 2. să poată scrie un text din 20 de propoziţii pe una din temele propuse: despre sine, familia sa, studii, studierea limbii străine, ziua de lucru, timpul liber, oraşul natal, sănătate, timp; să expună conţinutul de bază al textului citit sau ascultat la o anumită temă;

 3. să înţeleagă dialogurile scurte şi să extragă informaţia reală (tema, timpul, relaţiile, caracterizarea obiectelor, obiectivele, motivele etc.); să înţeleagă dialogurile mai largi şi să-şi exprime atitudinea sa faţă de părerile şi faptele interlocutorilor; să înţeleagă anunţurile, ştirile, informaţia cu caracter social-cultural;

 4. să poată purta un dialog într-un cerc de situaţii mai larg de comunicare zilnică, să înceapă, să susţină şi să încheie un dialog; să întreţină o convorbire pe diferite teme (despre sine, lucru, profesie, interese, despre ţară, oraş, probleme de cultură etc.); să formuleze o părere proprie pe baza textului citit cu caracter social-cultural;

 5. să folosească cunoştinţele gramaticale şi lexicale pentru formularea părerii conform intenţiilor sale, apărute în situaţii simple de tip standard.

Volumul minimului lexical trebuie să atingă 2300 de unităţi.

Posedarea limbii ruse ca limbă străină la nivelul unu este suficient pentru demararea studiilor în instituţiile de învăţământ din Rusia, inclusiv şi în cele de învăţământ superior în specialitate, adică în universităţi, institute şi academii. Acest nivel, de regulă, este atins de absolvenţii facultăţilor pregătitoare (secţii sau cursuri) pentru cetăţeni străini, după un an de pregătire lingvistică specială.

2 / NIVELUL POST PRAG (Vantage Level)

Susţinerea cu succes a testării la nivelul dat, certifică faptul că competenţa comunicativă este deja formată la un nivel suficient de înalt, ceea ce permite satisfacerea necesităţilor Dvs. de bază de comunicare în toate sferele de comunicare, precum şi să desfăşoare activitate în specialitate în limba rusă, în calitate de specialist de un anumit profil: umanitar (cu excepţia celui de filologie) ingineresc-tehnic, ştiinţific etc.

Cerinţe oficiale: nivelul doi LRS:

 1. să poată citi variate texte publicistice şi artistice cu caracter descriptiv şi narativ cu elemente de raţionament, precum şi texte combinate cu apreciere vădit exprimată din partea autorului.

 2. să poată scrie planuri, teze, conspecte la auz şi din cele citite; să scrie texte proprii cu caracter informativ sub formă de scrisoare personală sau oficială de afaceri, precum şi texte cu caracter de afaceri (cereri, demersuri, note explicative etc.).

 3. să înţeleagă dialogul pe teme sociale într-o manieră vădit expresivă a interlocutorului; ştirile radio, anunţurile cu caracter publicitar; dialogurile din filmele artistice şi emisiunile TV cu caracter clar de manifestare a raporturilor dintre persoane;

 4. să poată întreţine un dialog, realizând, în prealabil, tactica propusă de comunicare verbală; să compare în calitate de iniţiator al dialogului - chestionar; să relateze despre cele văzute, să-şi exprime propria părere şi să aprecieze cele văzute; să analizeze problema în situaţie de convorbire liberă;

 5. să poată înţelege în mod adecvat şi să utilizeze mijloacele lexicale şi gramaticale ale limbii, care asigură o exprimare corectă lingvistică.

Volumul minimului lexical trebuie să atingă 10 000 de unităţi.

Posedarea limbii ruse ca limbă străină la nivelul doi este necesară pentru primirea diplomei de bacalaureat sau de magistru - absolvent al instituţiei de învăţământ superior (cu excepţia absolventului examenului de bacalaureat şi a magistrului-filolog).

1 / NIVELUL DE CUNOAȘTERE COMPETENTĂ (Effective operational proficiency)

Susţinerea cu succes a testării la nivelul dat, certifică faptul că competenţa comunicativă este la un nivel înalt, ceea ce permite satisfacerea necesităţilor Dvs. de comunicare în toate sferele de comunicare, precum şi desfăşurarea activităţii pe specialitate în limba rusă de profil filologic.

Cerinţe oficiale: nivelul trei LRS:

 1. să înţeleagă şi să interpreteze adecvat texte, ce se referă la sferele de comunicare social-culturală şi oficială - de afaceri, precum şi capacitatea de a citi literatură artistică rusă. De altfel, se recomandă ca textele social - culturale să fie la un nivel destul de înalt cât priveşte informaţia de cunoaştere. Prin noţiunea texte oficiale-de afaceri se subînţelege acte normative-juridice şi comunicări oficiale.

 2. să poată scrie un conspect problematic, referat, o scrisoare formală - neformală, o comunicare în baza celor auzite şi citite, demonstrând capacitatea de a analiza şi de a aprecia informaţia propusă; să poată să alcătuiască un text propriu cu caracter problematic (articol, eseu, scrisoare).

 3. să înţeleagă un text - audio ca un tot întreg, să înţeleagă detaliile, să demonstreze capacitatea de apreciere a celor auzite (emisiuni radio - TV, secvenţe din filme, înregistrări ale discursurilor publice etc.) şi să aprecieze atitudinea interlocutorului faţă de obiectul discutat;

 4. să poată susţine un dialog, utilizând diversitatea mijloacelor de exprimare pentru atingerea diferitor obiective şi tactici de comunicare lingvistică; să compare în calitate de iniţiator al dialogului - discuţie, ce reprezintă soluţionarea unei situaţii de conflict în procesul comunicării; să alcătuiască un monolog - reflecţie pe teme moral - etice; în situaţie de discuţie liberă să-şi apere şi să-şi argumenteze părerea proprie;

 5. să poată demonstra cunoaşterea sistemului lingvistic, care se manifestă prin deprinderea de utilizare a unităţilor lingvistice şi a raporturilor structurate, necesare pentru înţelegerea şi alcătuirea unor păreri, care sunt parte a textelor originale sau a unor fragmente.

Volumul minimului lexical trebuie să atingă 12 000 de unităţi, inclusiv o parte activă din dicţionar - 7 000 unităţi.

Existenţa acestui Certificat este necesară pentru primirea diplomei de bacalaureat-filolog - absolvent al IÎS.

C2 / NIVELUL PURTĂTORULUI DE LIMBĂ (Mastery Level)

Susţinerea cu succes a testării la nivelul dat, certifică faptul că posedaţi liber limba rusă, aproape la acelaşi nivel cu vorbitorii autentici ai limbii ruse.

Cerinţe oficiale: nivelul patru LRS :

 1. să înţeleagă şi să interpreteze adecvat texte originale de orice tematică: abstract-filosofice, de specialitate - orientative, publicistice şi artistice, având înţelesuri conceptuale şi cu subînţeles;

 2. să poată scrie texte proprii, care reflectă imaginaţia personală despre obiectul vorbirii şi texte cu caracter de acţiune;

 3. să înţeleagă în totalitate conţinutul emisiunilor radio -TV, secvenţe din filme, spectacole TV, piese radio, înregistrări ale discursurilor publice etc.), să sesizeze adecvat particularităţile limbajului social-cultural şi emoţional al interlocutorului, interpretând enunţurile remarcabile şi sensurile ascunse.

 4. să poată atinge orice obiective de comunicare în situaţii cu pregătire şi fără pregătire a discuţiei sub formă de monolog şi dialog, inclusiv şi în mod public, demonstrând capacitatea de a-şi realiza tactica comportamentului verbal, caracteristică pentru organizatorul comunicării, care încearcă să influenţeze interlocutorul;

 5. 5. Să manifeste cunoaşterea sistemului lingvistic, demonstrând înţelegere şi deprinderi de utilizare a unităţilor lexicale şi a raporturilor structurale, necesare la înţelegerea şi formularea unor păreri aparte, precum şi a unor aprecieri, care sunt parte a textelor originale sau a unor fragmente, ţinând cont de evidenţierea stilistică a acestora de către utilizator.

Volumul minimului lexical trebuie să atingă 20 000 de unităţi, inclusiv o parte activă din dicţionar - 8 000 unităţi.

Existenţa acestui Certificat este necesară pentru primirea diplomei de magistrat-filolog - absolvent al instituţiei de învăţământ superior, care acordă dreptul la desfăşurarea tuturor tipurilor de activitate de predare şi de cercetare ştiinţifică în domeniul limbii ruse.

Informaţii de contact a centrelor de instruire şi de testare de stat. LRS pe teritoriul a 93 de ţări o puteţi afla aici atât în formă de liste, cât şi sub formă de fişe comode interactive.

În caz de orice folosire a materialelor site-ului HYPERLINK-UL ACTIV ESTE OBLIGATORIU
Toate materialele sunt protejate de legea privind drepturile de autor
Codul HTML al linkului:
<a href="">Nivelul de cunoaştere a limbii ruse</a>
Căutare


Important
Linkuri
Ce e nou
  (),

   ,

© 2013 Ministerul educaţiei şi ştiinţei al Federaţiei Ruse
În caz de folosire a materialelor site-ului trimiterea la Studii în Rusia pentru cetăţeni străini şi înştiinţarea administratorului este obligatorie